I. Postanowienia ogólne
 
§ 1

Biblioteka Publiczna  w Rynie, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1.   Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
2.   Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
3.   Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz.74 z późn. zm.).
4.   Niniejszego statutu.
§ 2

1. Organizatorem Biblioteki są władze samorządowe Miasta i Gminy Ryn.
2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Biblioteka Publiczna w Rynie.
4. Biblioteka posiada osobowość prawną.
§ 3
1.  Siedzibą Biblioteki jest miasto Ryn, a terenem działania obszar miasta i gminy Ryn.
2.  Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
3.  Biblioteka używa następujących pieczęci:
    a. okrągłą zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis „Biblioteka Publiczna w Rynie”,
    b. podłużną o brzmieniu: Biblioteka Publiczna 11-520 Ryn ul. K. Świerczewskiego 2  tel. 0 87 / 429 39 72,
    c. podłużną o brzmieniu: Biblioteka Publiczna w Rynie Oddział dla Dzieci,
    d. podłużną o brzmieniu: Filia Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich, ponadto dla potrzeb wewnętrznych (znakowania książek) Biblioteka używa pieczęci owalnych zawierających w otoku napis: nazwa działu Biblioteki Publicznej w Rynie, a pośrodku napis:  nr inw.

II.    Cele i zadania Biblioteki.
                                                          
§ 4
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Ryn.
                                                             
§ 5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście, gminie oraz  dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3.  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4.  Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
3. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących upowszechnianiu Biblioteki.

§ 6

Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.

III.    Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 7

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji. Reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
3.  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora może przeprowadzić konkurs na to stanowisko.
4.  Uprawnienia zwierzchnika służbowego dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

§ 8

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 9

1. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§ 10

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.


§ 11

1.    W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
        a. Wypożyczalnia dla Dorosłych,
        b. Czytelnia dla Dorosłych,
        c. Oddział dla Dzieci,
        d. Filia Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich.
2.    Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki.

IV.    Majątek i finanse

§ 12

1.  Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.  Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
       a.  rocznej dotacji samorządu,
       b.  wpływów uzyskiwanych z prowadzenia działalności,
       c.  darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
       d.  innych źródeł.

§ 13

1.  Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej  jej zadaniom.
2.  Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach   
określonych w przepisach odrębnych, z tym że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 14

1.  Biblioteka może pobierać opłaty:
         a.  za usługi informacyjne: wydruki z baz danych, bibliograficzne, reprograficzne oraz      
             wypożyczenia międzybiblioteczne,
         b.  za wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,
         c.  w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
         d.  za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
2.  Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 pkt. a, b nie może przekraczać kosztów usługi.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora.

V.     Postanowienia końcowe

§ 16

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Rynie na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Programy i projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegologo plIK logo 2017Mała Książka Wielki Człowiekpara buchZaprogramuj przyszłość
program fundacja orange